#x1Enn 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
#x1E0n
#x1E00

#x1E01

#x1E02

#x1E03

#x1E04

#x1E05

#x1E06

#x1E07

#x1E08

#x1E09

#x1E0A

#x1E0B

#x1E0C

#x1E0D

#x1E0E

#x1E0F
#x1E1n
#x1E10

#x1E11

#x1E12

#x1E13

#x1E14

#x1E15

#x1E16

#x1E17

#x1E18

#x1E19

#x1E1A

#x1E1B

#x1E1C

#x1E1D

#x1E1E

#x1E1F
#x1E2n
#x1E20

#x1E21

#x1E22

#x1E23

#x1E24

#x1E25

#x1E26

#x1E27

#x1E28

#x1E29

#x1E2A

#x1E2B

#x1E2C

#x1E2D

#x1E2E

#x1E2F
#x1E3n
#x1E30

#x1E31

#x1E32

#x1E33

#x1E34

#x1E35

#x1E36

#x1E37

#x1E38

#x1E39

#x1E3A

#x1E3B

#x1E3C

#x1E3D

#x1E3E
ḿ
#x1E3F
#x1E4n
#x1E40

#x1E41

#x1E42

#x1E43

#x1E44

#x1E45

#x1E46

#x1E47

#x1E48

#x1E49

#x1E4A

#x1E4B

#x1E4C

#x1E4D

#x1E4E

#x1E4F
#x1E5n
#x1E50

#x1E51

#x1E52

#x1E53

#x1E54

#x1E55

#x1E56

#x1E57

#x1E58

#x1E59

#x1E5A

#x1E5B

#x1E5C

#x1E5D

#x1E5E

#x1E5F
#x1E6n
#x1E60

#x1E61

#x1E62

#x1E63

#x1E64

#x1E65

#x1E66

#x1E67

#x1E68

#x1E69

#x1E6A

#x1E6B

#x1E6C

#x1E6D

#x1E6E

#x1E6F
#x1E7n
#x1E70

#x1E71

#x1E72

#x1E73

#x1E74

#x1E75

#x1E76

#x1E77

#x1E78

#x1E79

#x1E7A

#x1E7B

#x1E7C

#x1E7D

#x1E7E
ṿ
#x1E7F
#x1E8n
#x1E80

#x1E81

#x1E82

#x1E83

#x1E84

#x1E85

#x1E86

#x1E87

#x1E88

#x1E89

#x1E8A

#x1E8B

#x1E8C

#x1E8D

#x1E8E

#x1E8F
#x1E9n
#x1E90

#x1E91

#x1E92

#x1E93

#x1E94

#x1E95

#x1E96

#x1E97

#x1E98

#x1E99

#x1E9A

#x1E9B

#x1E9C

#x1E9D

#x1E9E

#x1E9F
#x1EAn
#x1EA0

#x1EA1

#x1EA2

#x1EA3

#x1EA4

#x1EA5

#x1EA6

#x1EA7

#x1EA8

#x1EA9

#x1EAA

#x1EAB

#x1EAC

#x1EAD

#x1EAE

#x1EAF
#x1EBn
#x1EB0

#x1EB1

#x1EB2

#x1EB3

#x1EB4

#x1EB5

#x1EB6

#x1EB7

#x1EB8

#x1EB9

#x1EBA

#x1EBB

#x1EBC

#x1EBD

#x1EBE
ế
#x1EBF
#x1ECn
#x1EC0

#x1EC1

#x1EC2

#x1EC3

#x1EC4

#x1EC5

#x1EC6

#x1EC7

#x1EC8

#x1EC9

#x1ECA

#x1ECB

#x1ECC

#x1ECD

#x1ECE

#x1ECF
#x1EDn
#x1ED0

#x1ED1

#x1ED2

#x1ED3

#x1ED4

#x1ED5

#x1ED6

#x1ED7

#x1ED8

#x1ED9

#x1EDA

#x1EDB

#x1EDC

#x1EDD

#x1EDE

#x1EDF
#x1EEn
#x1EE0

#x1EE1

#x1EE2

#x1EE3

#x1EE4

#x1EE5

#x1EE6

#x1EE7

#x1EE8

#x1EE9

#x1EEA

#x1EEB

#x1EEC

#x1EED

#x1EEE

#x1EFF
#x1EFn
#x1EF0

#x1EF1

#x1EF2

#x1EF3

#x1EF4

#x1EF5

#x1EF6

#x1EF7

#x1EF8

#x1EF9

#x1EFA

#x1EFB

#x1EFC

#x1EFD

#x1EFE
ỿ
#x1EFF